Οθωμανικός Χρόνος και Ευρωπαίοι περιηγητές

Πρόλογος Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η εξέταση της εικόνας της οθωμανικής Ανατολής μέσα από την δειγματοληπτική θεώρηση απόψεων Ευρωπαίων … More